הגדרות נספח לטופס 101

הגדרות הנפסח לטופס 101 מופיע גם כן תחת לשונית "הגדרות טופס 101" במסך הארגון.

כברירת מחדל הנספח לא מצורף לטופס 101. יש לסמן את "כלול נספח לטופס 101" כדי שההגדרות יוצגו:

הגדרות נספח לטופס 101

פרטי חשבון בנק

פרטי חשבון בנק

האם לבקש מהעובד לציין את פרטי חשבון הבנק שלו: בנק, סניף ומספר חשבון. הבנק והסניף נבחרים מרשימת הבנקים בישראל וניתן לחפש לפי מספר, שם וכתובת. מספר החשבון נבדק בהתאם לכללים [המפורסמים ע"י מס"ב](קישור למסמך מס"ב).

 • שדות חובה - העובד יתבקש למלא פרטי חשבון בנק והם יהיו שדות חובה.
 • שדות רשות - העובד יוכל למלא את פרטי חשבון הבנק, אך לא כחובה. כדי לנוע הגשה של פרטים חלקיים, אם העובד ימלא פרט כלשהו מהחשבון אז שאר השדות יהפכו לשדות חובה והוא יהיה חייב להשלים את כל שאר הפרטים (או למחוק את מה שמילא)
 • לא (ברירת המחדל) - השדות לא יוצגו לעובד.

צילום צ'ק או אישור על ניהול החשבון

האם לבקש מהעובד לצרף צילום (קובץ) עם צ'ק או אישור על ניהול החשבון. אפשרות זו תוצג רק אם בחרת בשדות חובה או רשות עבור פרטי חשבון הבנק.

 • שדה חובה
 • שדה רשות
 • לא (ברירת המחדל)

שאלות לעובד צעיר

אישור רפואי לעבודה לנער

במידה וטרם מלאו לו 18 שנה בזמן מילוי הטופס, האם לבקש ממנו לצרף צילום אישור רפואי לעבודה מרופא משפחה.

 • שדה חובה
 • שדה רשות
 • לא (ברירת המחדל)

לקריאה נוספת

סעיף 11 לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953: לא יועסק נער (מי שלא מלאו לו 18 שנה) אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעסקתו.

לקריאה באתר כל זכות: בדיקות רפואיות ואישור רפואי לנוער עובד.

הודעה בדבר שעות לימוד

במידה והעובד נמצא בגיל של חוק חינוך חובה והטופס ממולא בזמן שנת הלימודים (בין 1/9 ל-20/6), האם לבקש ממנו לצרף צילום אישור לגבי שעות לימוד מבית הספר .

שימו לב שהעובד יכול להיות מעל גיל 18 ועדיין יחול עליו חוק חינוך חובה. המבחן הוא הוא גיל העובד ב-31/12 שבשנת הלימודים היה פחות מ-18.

 • שדה חובה
 • שדה רשות
 • לא (ברירת המחדל)

לקריאה נוספת

סעיף 28 לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953: ...לא יועסק צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה, שחל עליהם לימוד חובה, אלא אם כן נמסרה למעסיק הודעה של מוסד החינוך שבו לומד הצעיר או מי שמלאו לו 18 שנה בדבר שעות הלימודים שלו באותו מוסד.

לקריאה באתר כל זכות: העסקת צעירים מעל גיל 16.

שאלות לעובד זר

אישור ישיבה בישראל לעובד זר

במידה והעובד הוא עובד זר (מזוהה עם דרכון זר במקום עם מספר זהות ישראלי), האם לבקש ממנו לצרף צילום אישור ישיבה בישראל עבור עובד זר.

 • שדה חובה
 • שדה רשות
 • לא (ברירת המחדל)

לקריאה נוספת

הנחיות לבדיקת רישיון הישיבה של העובד/מסתנן באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

שאלות לעובד בשירות צבאי/לאומי-אזרחי

שאל את העובד אם הוא חייל בשירות חובה בצה"ל או מתנדב בשירות לאומי-אזרחי

שאל את העובד אם הוא חייל בשירות חובה בצה"ל או מתנדב בשירות לאומי-אזרחי. אם ענה שכן, הוא יתבקש לצרף את האישורים הדרושים בהתאם לסוג השירות ולהגדרות הנוספות שתגדירו.

 • שדה חובה
 • שדה רשות
 • לא (ברירת המחדל)

תאריכי תחילת וסיום צפוי לשירות

במידה והעובד ענה שהוא בשירות צבאי או לאומי-אזרחי, האם לשאול אותו מהו תאריך תחילת השירות ומהו תאריך סיום השירות הצפוי.

 • שדות חובה
 • שדות רשות
 • לא (ברירת המחדל)

אישור עבודה פרטית לחייל בשירות חובה

במידה והעובד ענה שהוא בשירות צבאי, האם לבקש ממנו לצרף אישור עבודה פרטית מצה"ל.

 • שדות חובה
 • שדות רשות
 • לא (ברירת המחדל)

לקריאה נוספת

באתר כל זכות: קבלת אישור עבודה פרטית לחיילי שירות חובה.

תעודת חוגר לחייל בשירות חובה

במידה והעובד ענה שהוא בשירות צבאי, האם לבקש ממנו לצרף תעודת חוגר.

 • שדות חובה
 • שדות רשות
 • לא (ברירת המחדל)

אישור עבודה ממסגרת השירות הלאומי-אזרחי

במידה והעובד ענה שהוא בשירות לאומי-אזרחי, האם לבקש ממנו לצרף אישור עבודה ממסגרת השירות הלאומי-אזרחי.

 • שדות חובה
 • שדות רשות
 • לא (ברירת המחדל)

לקריאה נוספת

באתר כל זכות: עבודה בזמן התנדבות לשירות לאומי-אזרחי.